CzechEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishPODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK LVITRH.CZ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Lvítrh

1.1.1. Lvítrh je nákupní galerie, umožňující Uživatelům srovnání Nabídek zvoleného Zboží/Služeb, nabízeného Obchodníky, a to podle ceny, případně dalších parametrů. Lvítrh dále umožňuje Uživatelům zpracování Objednávek a jejich odeslání Obchodníkům.

1.2. Působnost Podmínek

1.2.1. Tyto Podmínky upravují základní podmínky užití stránek Lvitrh.cz Uživateli a Obchodníky, a vztahu mezi Uživatelem, Provozovatelem a Obchodníkem. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Obchodníkem a Uživatelem, uzavřenou s využitím stránek Lvitrh.cz, a souhlas s těmito Podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy, ačkoliv obsahují některá ujednání tvořící součást takové kupní smlouvy.

1.3. Výklad pojmů

1.3.1. E-shop – internetový obchod, provozovaný obchodníkem pod doménou Lvitrh.cz

1.3.2. Externí E-shop – internetový obchod, provozovaný obchodníkem pod vlastní doménou

1.3.3. Lvítrh – nákupní galerie Lvítrh.cz, dostupná pod www.Lvítrh.cz;

1.3.4. Košík nebo Nákupní košík – služba umožňující odeslat návrh na uzavření Kupní smlouvy jednomu nebo více Obchodníkům přímo prostřednictvím rozhraní stránek Lvitrh.cz bez nutnosti přístupu na stránky Externích E-shopů;

1.3.5. Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená prostřednictvím stránek Lvitrh.cz mezi Uživatelem a Obchodníkem;

1.3.6. Nabídka – nabídka jednotlivého Zboží, nabízeného Obchodníkem na stránkách jeho E- shopu, umístěná na stránky Lvitrh.cz; Nabídka není návrhem na uzavření Kupní smlouvy;

1.3.7. Obchodník – provozovatel E-shopu registrovaný na stránkách Lvitrh.cz, vystavující Nabídky Zboží, dostupného prostřednictvím svého E-shopu, na stránkách Lvitrh.cz;

1.3.8. Objednávka – reakce na Nabídku, zaslaná Obchodníkovi Uživatelem prostřednictvím stránek Lvitrh.cz a přes jejich rozhraní, jejímž předmětem je poptávka Zboží dle Nabídky; Objednávka je považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy;

1.3.9. Podmínky – tyto Podmínky užívání nákupní galerie Lvítrh.cz, dostupné na https://lvitrh.cz/obchodni-podminky/;

1.3.10 Portál – internetové stránky Lvítrh, dostupné na adrese https://lvitrh.cz/;

1.3.11. Provozovatel – provozovatel stránek Lvitrh.cz, Martin Novák, se sídlem: Valeč 226, PSČ 67553, IČ 87622793;

1.3.12. Uživatel – uživatel internetu, přistupující na stránky Lvitrhcz za účelem prohlížení nabídek Zboží, uzavírání Kupních smluv s Obchodníky a zadávání komentářů a hodnocení Zboží a služeb Obchodníků;

1.3.13. Zboží/Služby – předmět nebo služba, nabízené Obchodníkem prostřednictvím jeho E-shopu.

2. Registrace Uživatelů a Obchodníků

2.1. Registrace Uživatele

2.1.1. Užívání Portálu k účelu prohlížení Nabídek, hodnocení Obchodníků nebo Zboží a vyhledávání nejvýhodnějších Nabídek nepodléhá žádné registraci Uživatele, a není pro Uživatele spojeno s žádnými náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení.

2.1.2. Provedení Registrace na Portál a vytvoření uživatelského účtu je možné následujícím způsobem:

2.1.3. K vytvoření a přístupu do uživatelského účtu jsou vyžadovány následující informace:

2.1.4. Uživatel má možnost přihlásit se k uživatelskému účtu prostřednictvím rozhraní Portálu a spravovat údaje v rámci účtu uložené.

2.2. Registrace Obchodníka

2.2.1. K vystavování Nabídek Zboží/Služeb na Portálu je Obchodník povinen se registrovat prostřednictvím registračního rozhraní Portálu. Registrací je mezi Provozovatelem a Obchodníkem uzavřena smlouva o užívání Portálu, která se řídí těmito podmínkami.

2.2.3. Na registraci Obchodníka a na uzavření smlouvy o užívání Portálu nemá Obchodník právní nárok. Provozovatel je oprávněn registraci Obchodníka a jeho návrh na uzavření smlouvy o užívání Portálu odmítnout či zrušit i bez udání důvodu.

2.3. Každý Uživatel nebo Obchodník je oprávněn vytvořit uživatelský účet nebo profil Obchodníka pouze pro sebe. Vytvoření uživatelského účtu nebo profilu Obchodníka osobou, která k tomu není oprávněna, je zakázáno.

3. Nabídka Zboží/Služeb, uzavření Kupní smlouvy

3.1. Obchodníci umísťují Nabídky na stránky Lvitrh.cz. Nabídky odkazují na konkrétní Zboží/Služby nabízené Obchodníkem, přičemž k uzavření Kupní smlouvy a dodání Zboží/Služeb není Obchodník oprávněn požadovat splnění dalších podmínek ze strany Uživatele nebo Provozovatele, než je uhrazení kupní ceny Zboží/Služeb a ceny dopravy (zejména podmiňovat uzavření Kupní smlouvy nákupem dalšího Zboží/Služeb, nebo dosažením určité celkové kupní ceny v rámci nákupu dalšího Zboží/Služeb).

3.2. Lvítrh zajišťuje Uživatelům možnost vyhledávat a srovnávat jednotlivé Nabídky, a dále v rámci Nákupního košíku umožňuje odeslání Objednávek některým Obchodníkům za účelem uzavření Kupní smlouvy. Provozovatel neodpovídá za případné chyby, nepřesnosti nebo vadné údaje jednotlivých Nabídek.

3.3. Uživatel má možnost provést výběr Zboží/Služeb nabízeného jednotlivými Obchodníky zvolením relevantních kritérií, anebo zadáním názvu Zboží či Služeb nebo jejich části do vyhledávacího pole stránek Lvitrh.cz. Po provedení výběru Zboží Uživatelem Lvítrh nabídne seznam relevantních Nabídek, odpovídajících zadání Uživatele.

3.3.1. Zveřejnění Nabídky na Portálu není považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslání Objednávky Uživatelem Obchodníkovi prostřednictvím nákupního košíku Portálu.

3.5. Nabídky spočívající ve vystavení Zboží

3.5.1. U každé Nabídky jsou uvedeny minimálně následující údaje:

3.5.2. Vedle ceny Zboží/Služeb může být v Nabídce uvedena rovněž cena jeho dopravy k Uživateli, případně cena jednotlivých způsobů dopravy, nabízených Obchodníkem.

3.5.3. Po výběru konkrétního Zboží a konkrétní Nabídky Obchodníka má Uživatel možnost přistoupit prostřenictvím košíku k odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy s Obchodníkem. Obchodník odpovídá za shodu parametrů Nabídky umístěné na Portálu se skutečností.

3.6. Přidání Zboží/Služeb do Košíku

3.6.1. Po výběru možnosti zakoupení Zboží/Služeb přímo na Portálu uloží Uživatel Zboží/Služby kliknutím na příslušné tlačítko v rámci Nabídky do virtuálního nákupního košíku. Umístění Zboží/Služeb do košíku je předpokladem pro odeslání Objednávky. Do košíku je Uživatel oprávněn umístit více položek dle Nabídek různých Obchodníků. Před odesláním Objednávky má Uživatel možnost zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání údajů v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží, kontaktní údaje a doručovací adresu.

3.6.2. Obchodník zmocňuje Provozovatele k tomu, aby jeho jménem poskytoval prostřednictvím Portálu informace ve smyslu § 1811 a 1820 občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné nabídky. Informace jsou poskytnuty v rámci jednotlivých nabídek a v rámci těchto Podmínek, zejména pak v rámci čl. 4., 5. a 6. U každé Nabídky jsou uvedeny alespoň následující údaje:

3.6.4. Před odesláním Objednávky se Uživateli zobrazí vždy všechno Zboží uložené v košíku, identifikace jednotlivých Obchodníků, nabízejících vybrané Zboží, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH.

3.6.5. Dále jsou Uživateli před odesláním Objednávky v rozhraní Košíku poskytnuty následující informace:

3.6.6. V těchto Podmínkách jsou dále Uživateli poskytnuty následující informace:

3.7. Odeslání Objednávky Uživatelem je považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Provozovatel tento návrh neprodleně automatickými prostředky předá Obchodníkovi / Obchodníkům, vůči kterému / kterým směřuje. Provozovatel zašle Uživateli na e-mailovou adresu, zadanou v rámci Objednávky, neprodleně po přijetí Objednávky e-mail se souhrnem Objednávky, obsahující alespoň identifikaci vybraného Zboží/Služeb a Obchodníků, vyčíslení kupní ceny jednotlivých položek i souhrnné kupní ceny za všechny položky dle Objednávky, identifikaci způsobu dopravy a její ceny, způsobu úhrady kupní ceny, dále doručovací a fakturační adresu. Přijetí souhrnu Objednávky Uživatelem není považováno za akceptaci návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.8. Obchodníci jsou povinni zaslat Uživateli na e-mailovou adresu, zadanou v rámci Objednávky, neprodleně po přijetí Objednávky e-mail s potvrzením Objednávky, obsahující alespoň údaje uvedené v čl. 3.7., a odkaz na své vlastní podmínky prodeje, které se uplatní do míry, v jaké neodporují těmto Podmínkám. Přijetím potvrzení Objednávky Obchodníka Uživatelem je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že je Uživatel spotřebitelem, je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení zařízení Uživatele k internetu a na přenos dat) nese Uživatel dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb).

4. Kupní smlouva uzavřená v režimu Nákupního košíku – práva a povinnosti z Kupní smlouvy, odstoupení od Kupní smlouvy

4.1. Ustanovení těchto Podmínek, která se týkají vztahu mezi Obchodníkem a Uživatelem na základě Kupní smlouvy uzavřené v režimu Nákupního košíku (zejména jejího uzavření, plnění a vyřizování nároků z vad Zboží/Služeb a reklamací) tvoří nedílnou součást ujednání mezi Obchodníkem a Uživatelem.

4.2. Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Obchodník povinen dodat Uživateli Zboží/Služby, které jsou předmětem Kupní smlouvy, v množství, kvalitě a způsobem dle Objednávky, a odeslat jej Uživateli v termínu, odpovídajícím informaci o dostupnosti Zboží/Služeb, uvedené v Nabídce. V případě, že Uživatel zvolí možnost osobního odběru Zboží/Služeb, je Obchodník povinen připravit Uživateli Zboží/Služeb k odběru v množství a kvalitě dle Objednávky a připravit mu jej k odběru na vybrané provozovně ve lhůtě dle Nabídky.

4.3. Uživatel má na základě uzavřené Kupní smlouvy povinnost zaplatit Obchodníkovi kupní cenu a cenu přepravy, byla-li sjednána, způsobem zvoleným při zadávání Objednávky. Způsob úhrady kupní ceny je Uživatel oprávněn zvolit v rámci Objednávky. V případě, že Uživatel zvolí jako způsob platby za Zboží/Služeb platbu kartou, je k zadání platby vyzván v rámci vytváření Objednávky, přičemž je přesměrován na příslušné platební rozhraní. Po zadání platby je Uživatel vyzván k dokončení Objednávky. Na základě zadání platby je Obchodník povinen uzavřít s Uživatelem Kupní smlouvu a Provozovatel je povinen zaslat Uživateli potvrzení Objednávky způsobem dle čl. 3.8. V případě, že je do Objednávky zahrnuto více kusů Zboží/Služeb různých Obchodníků, má Uživatel možnost uhradit kupní cenu za všechny kusy Zboží/Služeb jedinou platbou. Provozovatel odpovídá za rozúčtování jednotlivých plateb vůči jednotlivým Obchodníkům. Obchodník je povinen Uživateli zaslat daňový doklad společně se Zbožím/ po poskytnutí Služby.

4.4.1. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy týkající se Zboží, uzavřené v režimu Nákupního košíku, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči Obchodníkovi, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem, sděleným Uživateli v potvrzení Objednávky). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně odesláno Obchodníkovi. V případě odstoupení je Uživatel povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit Obchodníkovi Zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Obchodníka, nebo na jinou adresu, kterou mu Obchodník za tímto účelem sdělí. K odstoupení je Uživatel oprávněn použít formulář odstoupení od smlouvy, připojený v elektronické podobě v závěru těchto Podmínek, který je oprávněn za účelem vyplnění a zaslání Obchodníkovi zkopírovat nebo vytisknout. Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.

4.4.2. Uživatel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech:

4.4.3. Zboží bylo upraveno podle přání Uživatele;

4.4.4. dodané Zboží podléhá rychlé zkáze;

4.4.5. Zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Uživatelem bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

4.4.6. dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka, nahraná na hmotném nosiči dat (CD, DVD, flash disk) a Uživatel porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);

4.4.7. Zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy;

4.4.8. Zbožím jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby;

4.4.9. Zbožím byl digitální obsah dodaný nikoliv na hmotném nosiči s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty k odstoupení;

4.4.10. k vrácenému Zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi (faktura zaslaná Obchodníkem společně se Zbožím).

4.5.1. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy týkající se Služeb, uzavřené v režimu Nákupního košíku, a to bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči Obchodníkovi, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem, sděleným Uživateli v potvrzení Objednávky).

4.5.2. Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory.

Nejde to, jestliže Uživatel výslovně souhlasil s poskytnutím služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a služba už byla kompletně využita. Obchodník musí o tomto Uživatele informovat.

Odstoupit od smlouvy nelze, ani když si Uživatel sjedná na konkrétní termín ubytování, dopravu, stravování nebo službu související s využitím volného času (aquapark, lístky na koncert, do divadla či kina). Výjimka z práva na odstoupení se vztahuje i na zájezd.

Další výjimku představují sociální služby.

Rovněž není možné odstoupit od smlouvy na výstavbu nebo zásadní přestavbu budovy.

Zákon dále neumožňuje odstoupení u letenky a jízdenky na vlak či autobus.

Zrušit smlouvu do 14 dnů nelze u smluv týkajících se služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, k nimž může dojít i během 14 denní lhůty a které nezávisí na vůli Obchodníka.

4.5.2. Obchodník je povinen v důsledku odstoupení Uživateli vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něj obdržel. Pokud ale část služby už byla s Uživatelovým výslovným souhlasem poskytnuta, může Obchodník požadovat uhradit poměrnou část ceny služby. Obchodník je povinen Uživatele o tomto před dokončením závazné objednávky informovat. Pokud tak neučiní nebo začne poskytovat službu bez Uživatelova výslovného souhlasu, Uživatel poměrnou část ceny služby platit nemusí.

4.6. Odstoupí-li Uživatel oprávněně, je Obchodník povinen vrátit zaplacenou kupní cenu (finanční částku uhrazenou Uživatelem za Zboží/Služby, včetně nákladů na dodání Zboží/Služeb Uživateli) Uživateli bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu Uživatele (složenkou pouze v případech, kdy byla platba provedena v hotovosti či na dobírku), a to nejpozději do 14 dní od odstoupení. Obchodník má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením Zboží/Služeb, pokud mu tyto náklady vznikly. Provedl-li Uživatel úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem, je Obchodník povinen vrátit kupní cenu na bankovní účet Uživatele, z něhož byla úhrada kupní ceny provedena. Provedl-li Uživatel úhradu kupní ceny platební kartou, je Obchodník povinen vrátit kupní cenu zpět na kartu Uživatele, jejímž prostřednictvím byla úhrada kupní ceny provedena.

4.7. Obchodník je povinen vrátit Uživateli s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání Zboží/Služeb Uživateli (poštovné, dobírečné). V případě, že Obchodník nabízí více způsobů přepravy Zboží/Služeb s různou cenou, je povinen při odstoupení vrátit Uživateli náklady dodání zboží pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který byl pro dané Zboží/Služby Obchodníkem nabízen v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

4.8. Náklady na vrácení Zboží/Služeb Obchodníkovi (zejména poštovné za doručení vráceného Zboží Obchodníkovi) nese Uživatel. Uživatel není oprávněn Zboží/Služby Obchodníkovi vracet formou dobírky. Zboží/Služby takto zaslané není Obchodník povinen přijmout.

4.9. Uživatel odpovídá Obchodníkovi za škodu, vzniklou snížením hodnoty Zboží/SLužeb, vráceného při odstoupení Uživatele od Smlouvy, v důsledku nakládáním s tímto Zbožím/Službou jiným způsobem, než jakým je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména Uživatel Obchodníkovi odpovídá za poškození Zboží/Služeb jiným způsobem, než v důsledku jeho přiměřeného poškození užíváním k účelu, k jakému je Zboží/Služba určena, po dobu od přijetí Zboží/Služby Uživatelem do odstoupení.

4.10. V případě, že Uživatel odstoupil od Kupní smlouvy neplatně, Kupní smlouva nezaniká, a Obchodník zašle Zboží zpět Uživateli na náklady Uživatele, nebo je uskladní na náklady Uživatele, o čemž je povinen Uživatele neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a násl. občanského zákoníku o úschově.

4.11. Obchodník je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat Zboží/Službu, které jsou předmětem Kupní smlouvy. V případě změny termínu předpokládaného dodání Zboží/Služby, které jsou předmětem Kupní smlouvy, je Obchodník povinen neprodleně informovat Uživatele o změně dostupnosti. V případě, že Uživatel neakceptuje nový termín dodání, je Obchodník oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

5. Dodání Zboží / Plnění Služeb, uplatnění nároků z vad Zboží/Služeb, záruka za jakost, reklamace

5.1. Dodání Zboží / Plnění služeb

5.1.1. Lvítrh umožňuje Uživatelům zpracování Objednávek a jejich odeslání Obchodníkům. V případě problémů s dodáním Zboží / Plněním služeb, zárukou za jakost nebo problémů s reklamací je Uživatel oprávněn obrátit se na Provozovatele, který vynaloží úsilí směřující ke splnění zákonných povinností ze strany Obchodníků. V případě, že Obchodník poruší povinnost dodat Zboží / plnit Službu v souladu s Objednávkou, a nevrátí Uživateli uhrazenou kupní cenu, je Uživatel oprávněn postupovat podle čl. 7 těchto Podmínek.

5.1.2. Obchodník je povinen dodat Zboží na místo, které je uvedeno Uživatelem jako adresa dodání v Objednávce. Obchodník je povinen plnit Službu na místě a v čase, které uváděl v době uzavření smlouvy.

5.1.3. Není-li v Kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na Zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení Zboží na Uživatele okamžikem, kdy Obchodník předal Zboží dopravci. Obchodník je povinen zjevně a dostatečně zásilku označit jako zásilku adresovanou Uživateli, nebo Uživatele neprodleně informovat o odeslání zásilky formou e- mailu, jinak nebezpečí škody na Zboží na Uživatele přechází až okamžikem, kdy Uživateli Zboží předá dopravce.

5.1.4. Uživatel je povinen prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Obchodníka neprodleně po jejich zjištění.

5.2. Dodání vadného Zboží / plnění nekvalitních Služeb, rozpor s Kupní smlouvou

5.2.1. V případě, že na základě prohlídky Zboží / plnění Služeb Uživatel zjistí, že Zboží/Služby jsou vadné, nebo mu bylo dodáno Zboží / plněna SLužba neodpovídající Kupní smlouvě co do množství, jakosti i provedení, je Uživatel povinen neprodleně tyto skutečnosti Obchodníkovi oznámit písemně nebo prostřednictvím e-mailu, uvedeného Obchodníkem v potvrzení Objednávky. V případě, že Uživatel neoznámí vadu Zboží/Služeb Obchodníkovi včas, zaniká jeho nárok na odstranění vad Zboží/Služeb.

5.2.2. V případě, že jsou vady Zboží/Služeb podstatné, mající vliv na základní funkčnost Zboží / účel Služeb, zejména je- li Zboží viditelně nebo funkčně poškozeno nebo chybí-li část Zboží důležitá pro jeho funkčnost, má Uživatel právo požadovat na Obchodníkovi dodání nového nebo chybějícího Zboží nebo jeho části, opravu, na přiměřenou slevu z kupní ceny / plnění nových Služeb nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Zvolený nárok je Uživatel povinen oznámit Obchodníkovi při oznámení vad Zboží/Služeb.

5.2.3. V případě, že jsou vady Zboží/Služeb nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost Zboží / účel Služeb, zejména drobné poškození Zboží nemající vliv na funkčnost, chybějící nepodstatná část nebo vady množství, má Uživatel právo požadovat na Obchodníkovi odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolený nárok je Uživatel povinen oznámit Obchodníkovi při oznámení vad Zboží/Služeb.

5.3. Záruka

5.3.1. Záruční doba Zboží prodaného Uživateli – spotřebiteli činí 24 měsíců, ledaže

5.3.2. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Uživatelem. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Uživatel práva z vad na základě dokladu o koupi Zboží (faktury) vydaného Obchodníkem.

5.3.3. Záruka zaniká:

5.3.4. Záruka se nevztahuje na:

5.3.5. Záruka za jakost Zboží pro Uživatele – podnikatele, se řídí zárukou poskytovanou výrobcem nebo distributorem Zboží. Délku záruční doby Zboží pro Uživatele – podnikatele sdělí na vyžádání Obchodník. Poskytuje-li distributor nebo výrobce záruku za jakost Uživateli – podnikateli, použijí se čl. 5.3.2 až 5.3.4 přiměřeně.

5.4. Reklamace

5.4.1. Reklamaci Zboží je Uživatel oprávněn uplatnit u Obchodníka, nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce Zboží. Reklamaci lze uplatnit osobním předáním Zboží, anebo jeho zasláním do místa uplatnění reklamace, vždy s podrobným popisem vady, doklady o koupi Zboží, případně záručním listem. Reklamaci Služeb je Uživatel oprávněn uplatnit u Obchodníka bezprostředně po zjištění důvodu reklamace a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu na adresu Obchodníka.

5.4.2. Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné Uživatelem – spotřebitelem činí 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak. Tato lhůta se nevztahuje na reklamace, uplatnění Uživatelem – podnikatelem. Osoba, vyřizující reklamaci, vydá Uživateli doklad o podrobnostech reklamace a o způsobu jejího vyřízení.

5.4.3. V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má Uživatel nárok na výměnu Zboží / plnění nových Služeb nebo na odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na výrobci, distributorovi / poskytovateli služeb nebo jejich servisním středisku. V případě reklamace z důvodu odstranitelné vady má Uživatel nárok na opravu Zboží / adekvátní plnění Služeb.

5.4.4. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. Obchodníkovi nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného Zboží / Služeb. Uživatel je povinen tyto náklady na výzvu Obchodníka nebo provozovatele autorizovaného servisu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Obchodník právo na zadržení neoprávněně reklamovaného Zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 občanského zákoníku.

5.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.5.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Obchodníkem, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Obchodníkem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

5.5.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Obchodníka uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Obchodníka s jejím vrácením).

5.5.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Obchodníkem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

6. Odpovědnost Provozovatele a Obchodníka

6.1. Provozovatel je zprostředkovatelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž odpovídá za:

6.1.1. přiřazení obsahu košíku a předání Objednávky jednotlivým Objednatelům;

6.1.2. identifikaci Obchodníka v systému.

6.2. Obchodník odpovídá za:

6.2.1. soulad dat zobrazených na Portálu se Zbožím/Službami, které jsou předmětem Nabídky;

6.2.2. soulad informací, tvořících součást Nabídky, s právními předpisy (zejména s autorskoprávní ochranou použitých fotografií, právy k užití ochranných známek a jiných označení);

6.2.3. úplnost informací, tvořících součást Nabídky, zejména za splnění požadavků vyplývajících z předpisů na ochranu spotřebitele i ze zvláštních právních předpisů regulujících příslušnou kategorii Zboží/Služeb (např. doplňky stravy),

6.2.4. včasné potvrzení Objednávky a uzavření Kupní smlouvy;

6.2.5. včasné odeslání Zboží / poskytnutí Služeb Uživateli;

6.2.6. soulad odeslaného Zboží / poskytnutých Služeb s Nabídkou a Objednávkou;

6.2.7. vyřízení uplatněných nároků z vad Zboží / Služeb a z reklamací;

6.2.8. dodržování zákazu užívání osobních údajů a e-mailové adresy Uživatele, předaných ze strany Provozovatele, k jiným účelům, než je vyřízení Objednávky, poskytnutí plnění z Kupní smlouvy Uživateli, ochrana právních nároků Obchodníka a plnění právních povinností, které se na Obchodníka vztahují, ve smyslu čl. 7.3.2. OP Košík.

6.3. Provozovatel neodpovídá zejména za:

6.3.1. soulad Nabídky s právními předpisy (porušení práv autorských práv třetích osob k fotografiím, umísťovaným v rámci Nabídek na stránky nákupní galerie, porušení právních předpisů na ochranu osobnosti, ochranu proti nekalé soutěži nebo ochranu průmyslového vlastnictví Obchodníkem);

6.3.2. soulad Nabídek se skutečně dodaným Zbožím / plněnými Službami;

6.3.3. včasnost dodání Zboží / Služeb Obchodníkem ve vztahu k informaci o dostupnosti Zboží / Služeb uvedené v Nabídce;

6.3.4. soulad Zboží / Služeb s Kupní smlouvou;

6.3.5. vyřízení nároků z vad Zboží / Služeb nebo reklamací Obchodníkem nebo servisním střediskem;

6.3.6. škodu, vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku prodlení Obchodníka s dodáním Zboží / plněním Služeb, nebo v důsledku užívání Zboží / Služeb;

6.3.7. nesprávný nebo nevhodný výběr Zboží / Služeb Uživatelem;

6.3.8. nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení Uživatelů a Obchodníků

6.3.9. dostupnost Portálu.

6.4. Odpovědnost Provozovatele jakožto poskytovatele služeb informační společnosti za obsah informací dodaných Obchodníky se řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7. Zákaz nabízení Zboží a Služeb

7.1. Obchodník nesmí na Portálu nabízet níže uvedené Zboží / Služby Pokud tak učiní, vystavuje se riziku zrušení registrace. V případě, že Obchodník zakázané Zboží / Služby neodstraní z nabídky na Portálu neprodleně poté, co jej Provozovatel upozorní na porušení Obchodních podmínek, může Provozovatel přikročit k odstranění zakázaného Zboží / Služeb a účtovat Obchodníkovi náklady na jeho odstranění. Provozovatel nedpovídá za vznik případné škody z takového jednání.

7.2. Zboží a Služby, které je zakázáno nabízet na Portálu:

7.3. Rozhodnutí, zda Zboží / Služby spadají pod zakázané kategorie, náleží výlučně Provozovateli.

8. Práva a povinnosti Uživatele, pravidla vkládání příspěvků

8.1. Uživatel je oprávněn informovat Provozovatele o případech, kdy mu Zboží / Služba nebyly Obchodníkem dodány/poskytnuty včas, nebo se dodané Zboží / Služba nacházely v jakémkoli rozporu s Kupní smlouvou.

8.2. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí Portálu, a tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným osobám. Zejména není Uživatel oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Portálu, instalovat do něj software ovlivňující vyhledávání nebo zasahujících do jiných funkcí Portálu, a tento software nabízet ostatním Uživatelům, Obchodníkům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet daného Uživatele, zablokovat IP adresu Uživatele, nebo zrušit registraci Obchodníka, který daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu použije. Uživatel by se take vystavil možnému Občanskoprávnímu či Trestněprávnímu stíhání.

8.3. Pravidla vkládání uživatelských recenzí

8.3.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím rozhraní Portálu vkládat uživatelské recenze a příspěvky v poradnách týkající se Zboží / Služeb, a hodnocení jednotlivých Obchodníků (dohromady „Příspěvky“). Uživatelské Příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů a nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací prezentovaných v Příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy. Obzvláště anonymní Příspěvky by měli Uživatelé přijímat jako subjektivní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě Zboží / Služeb, E-shopů nebo Obchodníků.

8.3.2. Provozovatel je oprávněn odstranit nebo upravit jakýkoli Příspěvek bez uvedení důvodu. Zejména pak takový, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo který je schopen jakkoliv poškodit Provozovatele, Obchodníky nebo jiné Uživatele. O odstranění Příspěvku není provozovatel povinen Uživatele informovat nebo mu sdělit jakékoli důvody odstranění.

8.3.3. Vkládání Příspěvků je bezplatné a Uživateli za ně nepřísluší žádná odměna. Vložením Příspěvku dává Uživatel Provozovateli svolení k užití Příspěvků v rámci nákupní galerie ve formě zpřístupnění třetím osobám, reprodukce a úpravě Příspěvků, a to ať tvoří autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, či nikoliv. Provozovatel je oprávněn udělit právo k užití Příspěvků třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní).

8.3.4. Uživatel je povinen zdržet se při vkládání Příspěvků uvádění osobních údajů osob jiných osob, údajů o zdravotním stavu a jiných zvláštních kategorií osobních údajů a informací, vzbuzujících u ostatních Uživatelů nebo Obchodníků dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo osoba jím pověřená.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Změna Podmínek

9.1.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli nebo Obchodníky, možnosti a způsoby uzavírání Kupních smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Podmínek se však v žádném případě neužije na Objednávky, které byly odeslány ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Tyto Objednávky se řídí předchozím zněním Podmínek.

9.1.2. Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům a Obchodníkům alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e- mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval odesláním první Objednávky nebo prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu; to platí pouze tehdy, byla-li Uživateli nová verze Podmínek včas zaslána.

9.1.3. Sdělí-li Uživatel nebo Obchodník Provozovateli způsobem dle čl. 9.1.2, že nové změny Podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem či Obchodníkem původní znění Podmínek. Provozovatel je v takovém případě oprávněn ukončit registraci Uživatele na Portál, nebo vypovědět smlouvu o užívání Portálu, uzavřenou mezi Provozovatelem a Obchodníkem registrací Obchodníka.

9.2. Mimosoudní řešení sporů

9.2.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

9.2.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

9.2.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

9.2.4 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči Obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.

9.2.5. Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost portálu Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 9.5.

9.3. Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo Obchodníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

9.5. Pro účely jakékoli komunikace s Provozovatelem je Uživatel nebo Obchodník povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce https://lvitrh.cz/kontakty/.

9.6. Tyto Podmínky jsou Uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese https://lvitrh.cz/obchodni-podminky/. Uživatelé i Obchodníci jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení .pdf ze stránek Portálu nebo pořízení printscreenů.

9.7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 16.02.2020.

Vybrat měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro